آموزش و تمرین رشته‌ی ورزشی بسکتبال

آموزش بسکتبال به دانش‌آموزان پایه سوم در باشگاه ورزشی انجام می‌شود سپس دختران گل‌مان در این رشته، دریبل بلند و کوتاه کنترلی را تمرین می‌کنند.

گزارش تصویری