برگزاری آموزش‌های مانور زلزله

به دانش‌آموزان آموزش‌های اولیه وقوع زلزله را داده شد تا عزیزان ما بتوانند لحظه وقوع حادثه از خودشان حفاظت کنند و سپس بروشورهایی در این رابطه به دانش‌آموزان داده شد.

گزارش تصویری